AMAÇLARIMIZ, HEDEFLERİMİZ

Merkezin amacı, günümüzde gerek suya olan talebin artması ve gerekse su kirliliği nedeniyle kısıtlı hale gelen su kaynaklarının etkin yönetimi ile, su kaynaklı doğal afetlerden olan taşkınların kontrolüne yönelik olarak disiplinler arası bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak, su ile ilgili sorunların çözümü doğrultusunda yöntem ve öneriler geliştirmek ve bunları uygulamak, çalışma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara aktarmak, su yönetimi konusunda danışmanlık yapmak, proje yürütmek ve yönetmektir.

ÇALIŞMA ALANLARI

(a) Ulusal ve uluslararası boyutta, su kaynaklarının yönetimi ve taşkın kontrolüne yönelik olarak bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar (izleme sistemlerinin tasarımı, veri analizi, modelleme ve coğrafi bilgi sistemleri gibi yeni teknolojilerin uygulamalarını içeren) yapmak ve yaptırmak; bunları teşvik ve koordine etmek;

(b) Su kaynakları yönetimi ve taşkın kontrolü alanında etüd ve proje çalışmalarını (hidrolojik ölçüm programları, su temini, sulama, kentsel drenaj, kentsel altyapı sistemleri, dere ıslahı) gerçekleştirmek ve bu yönde resmi, özel ve tüzel kişilerden gelecek istekleri değerlendirerek karşılamak;

(c) Su kaynakları alanında, ulusal ve uluslararası forumlarda öngörülen eylem planlarına katkıda bulunacak araştırma ve çalışmaları yapmak; bu sayede son yıllarda önemle üzerinde durulan su konusunda uluslar arası platformda ulus olarak daha etkin bir varlık gösterilmesine katkıda bulunmak;

(d) Yurtiçinde ve yurtdışında üniversiteler ile diğer araştırma kurumları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak;

(e) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum ve buna benzer bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak;

(f) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, yaz okulu ve buna benzer mezuniyet sonrası ve/veya hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve uygulamak; gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek;

(g) Üniversitede, su kaynaklarının geliştirilmesi, yönetimi ve taşkın kontrolü ile ilgili olarak mevcut araştırma, uygulama ve eğitim altyapısını geliştirmek;

(h) Eğitim, araştırma, etüd ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesinde yerli ve yabancı resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından yararlanmak;

(i) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında her türlü yayın yapmak, süreli yayınlar çıkarmak, yayın çalışmalarına katılmak ve desteklemek;

(j) Yurtiçi ve yurtdışı resmi ve özel kuruluşların, gerçek ve tüzel kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etüd, proje, analiz ve buna benzer çalışmaları yapmak; danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek;

(k) Eğitim, araştırma, etüd, proje ve yayım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü mekan ve donanımı sağlamak;

(l) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.